Ouroboros: Dissolution
2004 Oil & Sand on Canvas 70x65"

Back to Portfolio